Codrive Erpe-Mere

Algemene voorwaarden

​​​​

 1. Inschrijvingen

Elke aanvraag tot inschrijving, zowel mondeling als schriftelijk wordt als bindend beschouwd. Er is mogelijkheid tot schriftelijke annulering, tot maximum 5 dagen na het afsluiten van de overeenkomst.

Door inschrijving of registratie of betaling verklaart de leerling bestuurder of zijn wettelijk vertegenwoordiger kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

 1. Verplichtingen van de leerling bestuurder: 
 • De leerling bestuurder dient te allen tijde de aanwijzingen van de instructeur correct op te volgen.
 • De leerling bestuurder dient steeds tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen. Bij het laattijdig aankomen zal de duur van de les verminderd worden met de vertraging opgelopen door de leerling. Alle lessen starten en stoppen aan het kantoor te Burst.
 • Indien de leerling bestuurder de les wenst te annuleren dient hij dit 48 uur op voorhand te doen, anders zal hij de les enkel kunnen annuleren op voorlegging van een doktersattest. De geannuleerde les zal niet meetellen voor het bekomen van een attest. Er zal dus een nieuwe les dienen ingepland te worden.
 • De leerling bestuurder zal de lesgever steeds op de hoogte brengen indien hij een verval tot sturen heeft gekregen en dit VOOR aanvang van de lessen.
 • De leerling bestuurder zal steeds VOORAF de lesgever verwittigen van omstandigheden die invloed kunnen hebben op het besturen van een voertuig. ( medische problemen, inname van bepaalde medicijnen, drugs, alcohol of andere middelen die invloed kunnen hebben op het sturen)
 • De leerling bestuurder zal steeds zorgen dat hij bij een praktijkexamen, in het bezit is van de nodige documenten. De lijst van verplichte documenten is terug te vinden op deze website: www.goca.be. Indien omwille van het gebrek aan de nodige documenten het examen niet kan doorgaan zal de leerling de examenretributie aan het examencentrum betalen alsook de examenbegeleiding. Dit wil zeggen dat voor een nieuw examen een nieuwe examenbegeleiding dient te worden geboekt en betaald. 
 • de leerling zal zich aanbieden voor de rijles met een mondmasker. Zonder mondmasker zal de rijles of het examen niet kunnen doorgaan! Deze regel is van toepassing nader order. 
 1. De rijschool ziet er op zijn beurt op toe dat:
 • de lessen gegeven worden door een lesgever die voldoet aan de eisen van de wet. Dat deze is in het bezit van een brevet van bekwaamheid of een stagetoelating uitgereikt door het MOW.
 •  alle noodzakelijk verzekeringen aanwezig zijn.
 • de volledige tijdsduur van de lessen wordt benut voor het onderricht van de leerling bestuurder.
 •  het bekwaamheidsattest pas wordt uitgereikt conform de rijvaardigheid van  de leerling bestuurder, voldoende beheersing van het voertuig en de correcte inschatting van het verkeer door de leerling bestuurder. Indien de lesgever acht dat deze vaardigheden onvoldoende worden beheerst wordt geen bekwaamheidsattest uitgereikt.
 1. Afwezigheden

 Afwezigheden, annuleringen van de lessen dienen minstens 48u op voorhand schriftelijk of telefonisch te worden gemeld. Een boodschap achtergelaten op de voicemail is ook geldig. SMS’en gelden echter niet.

Indien de annulering minder dan 48 uur op voorhand wordt gedaan, dient de afwezigheid gestaafd te worden door een doktersattest. Bij gebrek aan dit attest zullen de lessen worden aangerekend en zal de leerling bestuurder verplicht zijn bijkomende lessen te reserveren en te betalen.

 • Aanvragen tot het verplaatsen van een les naar een andere datum worden aanzien als zijnde een annulering van de rijles.
 • Er wordt in géén geval afgeweken van deze voorwaarden.  
 1. Tarieven. Alle tarieven hangen duidelijk zichtbaar uit in het bureel en zijn gepubliceerd op onze website. Met zijn inschrijving verklaart de leerling bestuurder kennis genomen te hebben van deze tarieven. Er zal geen enkele andere prestatie worden aangerekend dan deze welke voorzien zijn op onze tarieflijst.
 1. Betaling
 • Bij het vastleggen van praktijk/theorielessen wordt een voorschot à rato van 25% van het lesgeld gevraagd of een voorschot van €250,00. Dit voorschot dient ten laatste 5 werkdagen na het bevestigen van de data in ons bezit te zijn, zoniet worden de uren opnieuw open gezet. Het resterende saldo dient dan minstens 5 werkdagen vóór aanvang van de lessen te worden betaald via overschrijving, tenzij anders overeengekomen.
 • Facturen worden steeds opgemaakt op naam van de leerling bestuurder tenzij deze minderjarig is (d.w.z. jonger dan18 jaar), dan worden deze opgemaakt op naam van zijn wettelijk vertegenwoordiger.
 • De attesten die de leerling bestuurder dient te bekomen na het volgen van praktijklessen, zullen pas worden uitgereikt na de volledige betaling van alle openstaande bedragen.
 • De rijschool kan ten allen tijde zijn prijzen wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst. De leerling bestuurder of zijn wettelijk vertegenwoordiger heeft dan het recht om binnen de 2 weken van de prijswijziging schriftelijk de overeenkomst te ontbinden.
 • Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR, onverminderd bijkomende incassokosten. Beide zijn van rechtswege en zonder in gebrekestelling opeisbaar.
 • Omwille van corona maatregelen zijn cash betalingen niet meer toegestaan tot nader order. 
 1. Vrijwaring

De leerling bestuurder wordt gevrijwaard voor aanspraken van derden als gevolg van een verkeersongeval tijdens een rijles of een praktijkexamen tenzij:

 • de leerling bestuurder zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de lesgever de verkeersovertreding of de aanrijding toch plaats vindt.
 • de leerling bestuurder tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dit na een overtreding, politiecontrole of een aanrijding blijkt.
 • de leerling bestuurder een verval werd opgelegd en dit al dan niet moedwillig niet heeft meegedeeld.
 • de leerling bestuurder onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft verzwegen betreffende zijn medische toestand die invloed hebben op de rijvaardigheid.

In al deze gevallen zal de leerling bestuurder WEL aansprakelijk worden gesteld.

 1. Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst
 • Zowel de rijschool als de leerling bestuurder of zijn wettelijk vertegenwoordiger hebben het recht tussentijds of vroegtijdig een einde te maken aan de overeenkomst.
 • Bij een reeds betaald bedrag, zal dit bedrag worden teruggestort mits de aftrek van de reeds gegeven lessen en een minimum administratieve kost van €60.
 1. Aansprakelijkheid
 • De aansprakelijkheid van de rijschool wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is en waarvoor er daadwerkelijk een dekking wordt verleend.
 1. Klachten
 • Indien er klachten zijn kunnen deze steeds worden besproken met de zaakvoerder van de rijschool, m.n. Joran Vermeer. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.
 1. Extra
 • De rijschoolwetgeving vereist dat de leerling bestuurder zijn aanwezigheid bewijst door middel van het plaatsen van zijn/haar handtekening aan het einde van de les op de leskaart. Het plaatsen van deze handtekening impliceert tevens dat u of uw wettelijk vertegenwoordiger akkoord gaat met de op dit document vermelde voorwaarden.


Rijschool Erpe-Mere,Aalst, Herzele Zottegem,...